O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 https://www.reru.ac.th/procurement/6358/
  • ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ปรับปรุงระบบถนนและทางเดิน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 https://www.reru.ac.th/procurement/6352/
  • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • หุ่นฝึกทักษะการใส่สายให้อาหาร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • หุ่นชุดบาดแผลจำลองชนิดต่าง ๆ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชุดทำน้ำบริสุทธิ์กรองน้ำดื่มเครื่องกลั่นและเครื่อง DI ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตู้แช่อุณหภูมิ -86 องศา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 https://www.reru.ac.th/procurement/6355/
  • ชุดปฏิบัติการด้านอาหารสัตว์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชุดปฏิบัติการทางสรีรวิทยาพืช เมล็ดพันธุ์ ดิน น้ำและปุ๋ย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชุดฝึกปฏิบัติการทำโครงงานวิจัยอบแห้งสุญญากาศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ชุดทดลองแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เครื่องทดสอบระบบแอโรบิค (Anaerobic testBicycle Ergometer) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. ประกาศเผยแพร่ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  https://www.reru.ac.th/procurement/8338
  • 4.1เครื่องทดสอบระบบแอนแอโรบิค (Anaerobic test;Bicycle Ergometer) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 5. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  https://www.reru.ac.th/procurement/9362/
  • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมมาตรวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Message us