O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตัวอย่างเช่น

 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  https://www.reru.ac.th/procurement/9382/
 2. ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  https://www.reru.ac.th/procurement/9379/
 3. ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมมาตรวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  https://www.reru.ac.th/procurement/9376/
 4. ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  https://www.reru.ac.th/procurement/9113/
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ พร้อมมาตรวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  https://www.reru.ac.th/procurement/9556/
Message us