O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมีประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีการกำหนดนโยบายหลักตามภารกิจงาน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย

1) การวางแผนตามต้องการของบุคลากร
2) นโยบายการจ้างงานและบรรจุพนักงาน
3) นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) นโยบายเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

ลิงก์หลักฐาน : https://personnel.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/O23-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf


Message us