O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรรวมถึงการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ เป็นไปตาม ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) พนักงานมหาวิทยาลัยจะดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
2) พนักงานราชการ จะดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3) ลูกจ้างชั่วคราว จะดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งการทำสัญญาจ้าง 2565 โดยตามประกาศจะระบุหลักเกณฑ์การจ้าง การทำสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

3. การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะเวลา 5 ปี ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้
– หมวด1 บททั่วไป
– หมวด 2 คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ
– หมวด 3 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
– หมวด 4 การเสนอขอทบทวนผลการ พิจารณา สามารถดูรายละเอียดเมเติมได้ที่ https://personnel.reru.ac.th/ita/


1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/bnou5

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/ehWZ4

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/dgikQ

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/iBDJ6

5). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน พ.ศ. 2559
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/pBMOQ

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/irCX6

7. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งการทำสัญญาจ้าง 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/almHV

8. ประกาศแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/gnPV9

9. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/jzFR8

10. ประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/oDKV8

11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/st069

Message us