O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้มีการรายงานโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

2. สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล
     – สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
        พบว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้น
     – สถิติการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
        พบว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้น

3. ปัญหา/อุปสรรค
การดำเนินงานด้านการวางแผนและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการสนับสนุนความก้าวหน้าของอาจารย์ ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุผล เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร มีไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ทางด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากอยู่ในห้วงเวลาที่บุคลากรสายวิชาการกำลังพัฒนาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้อาจารย์ต้องผลิตผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส่วนกลางที่กำหนด


1. การประเมินผลแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/elpCY


2. สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/IOU08


3. สถิติการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
ลิงก์หลักฐาน : https://shorturl.at/ajkyF


Message us