O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ช่องที่ 1 ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องทั่วไป
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ita/4534


ช่องที่ 2 ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ita/7509


ช่องที่ 3 สายตรงอธิการบดี
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/direct-line-to-the-president


ช่องที่ 4 ผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เช่นMassager , Twitter ,Line ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ (ด้านท้ายของหน้าเว็บไซต์)


Message us