O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม การรายงานและส่งคืนข้อมูลครัวเรือนคนจน โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

ลิงค์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/pr-news/10476/


2. มหาวิทยาลัยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ในการด้านการศึกษา วิจัย ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน

ลิงค์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/pr-news/10331/


3. มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” เสริมสร้างการรับรู้และดูแลสุขภาพจิตให้กับบุคคลในท้องถิ่นและนักศึกษา

ลิงค์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/images/9130/


4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจราชการประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานกระทรวง อว.

ลิงค์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/pr-news/10627/


5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการจัดการนำเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ลิงค์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/pr-news/10343/

Message us