O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 – 2570 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูแผนดำเนินงานด้านการห้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยได้

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/แผน-ITA-2566.pdf


Message us