O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. มหาวิทยาลัยจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำคลินิกจริยธรรม และจัดทำช่องทางให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ethics-clinic/11335/


2 . มหาวิทยาลัยได้จัดทำโคงการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรมปรากฏตามช่องที่ 2 รายงานโครงการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/25660424-05-002.pdf


3. มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการให้คววามรู้ความเข้าใจลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสีเทาปรากฎตามช่องที่ 3 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสต่อการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/001-รายงานโครงการ-คุณธรรมและความโปร่งใสฯ.pdf


Message us