การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY SSESSMENT (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(O7) การประชาสัมพันธ์

(O30) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Message us