O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการเผยแพร่ ดังนี้
1. พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-2562.pdf


2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ https://www.reru.ac.th/privacy-policy-2/

Message us