O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้บริการได้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เช่น

1. ศูนย์วิทยบริการ https://lib.reru.ac.th/etc1.php


2. สำนักวิชาการและประมวลผล https://academic.reru.ac.th/2020/Page_New_Detail.php?NId=74&ItemId=RNew03


Message us