การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY SSESSMENT (OIT) 2024

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

ลิงก์อยู่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ฯ (www.reru.ac.th) จะอยู่ที่เมนู “เกี่ยวกับ” แล้วเลือก เมนู “โครงสร้าง ฯ” ดังรูปภาพ

ลิงก์ : https://www.reru.ac.th/abouts/101/

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ในหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (www.reru.ac.th) อยู่ที่เมนูบน ชื่อ “ผู้บริหาร”

ประกอบด้วย 7 รายการ ดังนี้

1. อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี https://www.reru.ac.th/executive/1056/


2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด https://www.reru.ac.th/executive/1092/


3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย https://www.reru.ac.th/executive/10274/


4. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด​ https://www.reru.ac.th/executive/97/


5. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด https://www.reru.ac.th/executive/95/


6. คณบดี https://www.reru.ac.th/executive/99/


7. ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก https://www.reru.ac.th/executive/6928/

O3 อำนาจหน้าที่

ลิงก์อยู่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ฯ (www.reru.ac.th) จะอยู่ที่เมนู “เกี่ยวกับ” แล้วเลือก เมนู “อำนาจหน้าที่” ดังรูปภาพ

ลิงก์ https://www.reru.ac.th/authority/

O4 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ มีปรากฏลิงก์บนหน้าเว็บไซต์ ที่เมนูบนของเว็บไซต์หลังของมหาวิทยาลัย ฯ

1. แผนที่ https://www.reru.ac.th/abouts/5024/

2. ที่อยู่และการติดต่อ https://www.reru.ac.th/abouts/797/

3. หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (มีลิงก์เพิ่มเติม ที่เมนูด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ส่วนของ “บริการข้อมูล”) https://www.reru.ac.th/abouts/799/

4. ที่ตั้งอาคารและสถานที่ อยู่เมนู “เกี่ยวกับ” https://www.reru.ac.th/location-and-buildings-images-in-reru/

การประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

ในหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ 4 ส่วน ดังนี้

1. ตำแหน่ง Top Slide หน้าเว็บไซต์ https://www.reru.ac.th/ แสดงยรูปภาพ Slide ข่าวประชาวสัมพันธ์ที่สำคัญ

2. ตำแหน่ง Content Layout บนหน้าเว็บไซต์หลังของมหาวิทยาลัย ฯ https://www.reru.ac.th แสดง Card List Content “ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ” จากข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกิจกรรม รวมถึง ประกาศต่างๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ฯ

3. ตำแหน่ง Content Layout “ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน” และ “ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง” ยหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.reru.ac.th/ ถัดจาก “ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ” โดยแสดงเป็น Post List

4. ปุ่มเมนูหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ https://www.reru.ac.th/ ส่วนของ “บริการข้อมูล”

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A ช่องทางการสอบถาม


ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 E–Service


ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Message us