O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีตาม หลักธรรมมาภิบาล และตามมาตรฐานที่พึ่งมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้มีการจัดทำเป็นคลินิกจริยธรรมเพื่อให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามจริยธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยในประมวลจริยธรรมได้กำหนดจริยธรรมเฉพาะตำแหน่งของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยไว้ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลกรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

1. คลินิกจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ethics-clinic-reru/


2. ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ethics-clinic/11316/

Message us