O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ Integrity (and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการปรับปรุงผลการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ
Integrity (and Transparency Assessment-ITA)
ประจำปี พ.ศ. 2565

1. https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/042-1-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน-1.pdf

2. https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/25660424-05-001.pdf


Message us