O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 และได้จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร โดยจัดทำเป็นโครงการอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณให้กับบุคลากรทุกระดับพร้อมทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เพื่อนำมาพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลต่อไปรายละเอียดปรากฏตามรายงานโครงการและการวิเคราะห์ผลการประเมิน ช่องที่ 2 และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ช่องที่ 3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ

1. รายงานผลการดำเนินการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/002-การรายงานผลการประเมินจริยธรรม.pdf


2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสต่อการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/รายงานโครงการ-วันที่-21-เมษายน-2566.pdf


3. รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/รายงานการประเมินคุณธรรมจรรยาบรรณ66.pdf


Message us