O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายเดือน

มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 –มีนาคม 2566 ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/procurement/7781


2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/procurement/10169


3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/procurement/10172


4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/procurement/10175


5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/procurement/10178


6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/procurement/10187


Message us