O22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยทำประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/?p=7731


2. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/?p=7737


3. กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/?p=7734


Message us