O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการ โดยเป็นไปตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดให้มีกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการรายงานผลโครงการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ลิงก์หลักฐาน : https://personnel.reru.ac.th/manuals/10214/


1. รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารงานบุคคล ไตรมาส 1 (ตุลาคม65 – ธันวาคม 65)
ลิงก์หลักฐาน : https://personnel.reru.ac.th/manuals/10219/


2. รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารงานบุคคล ไตรมาส 2(มกราคม 66 – มีนาคม 66)
ลิงก์หลักฐาน : https://personnel.reru.ac.th/manuals/10222/


Message us