O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการได้สามารถเข้าถึง การร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ เช่น

1. คำแนะนำและวิธีการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
     ลิงก์หลักฐาน : https://reru.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/02_02_61_10-คำแนะนำการร้องเรียน.pdf

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
     ลิงก์หลักฐาน : https://reru.ac.th//wp-content/uploads/2022/08/02_02_61_12-ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

3. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
     ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th//wp-content/uploads/2023/04/คำสั่งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ.pdf

4.ช่องทางการร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
     ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/ita/7509/

Message us